Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu zeSzczecina.pl

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania, współpracy i korzystania z serwisu zeSzczecina.pl.
 2. Serwis zeSzczecina.pl jest serwisem o charakterze bloga.
 3. Korzystanie z treści w serwisie jest bezpłatne.
 4. W serwisie zeSzczecina.pl możliwe jest dodawanie komentarzy.
 5. Korzystający z serwisu użytkownicy powinni pamiętać o przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad etycznych oraz kultury dobrego wychowania, w trakcie udzielania się w serwisie za pomocą komentarzy.
 6. Zabrania się:
  1. zamieszczania wypowiedzi obraźliwych, sprzecznych z polskim prawem i z zasadami współżycia społecznego,
  2. wulgaryzmów, treści pornograficznych, promujących faszyzm, nazizm, komunizm,
  3. nawołujących do nienawiści na tle wyznaniowym, etnicznym, rasowym czy światopoglądowym,
  4. dyskryminacji ze względu na wiek, płeć,
  5. promowania oprogramowania pirackiego, zabronionych używek, agresji czy nienawiści.
 7. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania
 8. Serwis zeSzczecina.pl świadczy usługi drogą elektroniczną w oparciu o definicje zawarte w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204z późn. zm). W rozumieniu art. 2 tej ustawy określa się:
  • adres elektroniczny – systemy teleinformatyczne umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
  • informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi
  • system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676)
  • środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzeń teleinformatyczne, jak również współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną
 9. Zasady prywatności serwisu zeSzczecina.pl określa polityka plików Cookies.

§ 2. Definicje

 1. Administrator  – właściciel i założyciel serwisu zeSzczecina.pl.
 2. Moderator – osoba wyznaczona / powołana przez Administratora  do kontroli wydzielonej części serwisu zeSzczecina.pl, posiadająca dostęp do narzędzi technicznych zarządzania treścią na poziomie wyższym niż zwykli użytkownicy.
 3. Regulamin – zbiór przepisów, określających zasady funkcjonowania i korzystania z zasobów serwisu, obowiązujący każdego użytkownika.
 4. Polityka prywatności – zbiór zasad bezpieczeństwa, informujący użytkowników o tym, jakie dane są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.
 5. Użytkownik serwisu – osoba korzystająca z zasobów serwisu zeSzczecina.pl, zgodnie z zasadami regulaminu.

§ 3. Reklama i promocja

 1. Serwis zeSzczecina.pl umożliwia szeroko rozumianą współpracę i promocję dotyczącą innych serwisów, portali, stron internetowych.
 2. Serwis zeSzczecina.pl umożliwia umieszczanie reklam, banerów, publikacji pochodzących od innych stron i autorów niż serwis zeSzczecina.pl, linków innych stron i wszelkich innych materiałów w ramach ustalonej współpracy.
 3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo odmowy publikacji bez dodatkowych wyjaśnień, treści nadesłanych lub zamieszczonych w serwisie; jak również w momencie stwierdzenia jakichkolwiek zastrzeżeń prawnych. Zabrania się podawania linków do stron: naruszających prawo, propagujących szeroko rozumianą dyskryminację, pornografię, nakłanianie do przemocy itp.
 4. Ciasteczka mogą być wykorzystywane do wyświetlanych reklam pochodzących od firm trzecich.

§ 4. Treści

 1. Blog – informacyjny dział serwisu zeSzczecina.pl, z podziałem na kategorie/sekcje tematyczne prezentowany w formie wypowiedzi publicystycznych.
 2. Publikowane w serwisie materiały, mają jedynie charakter subiektywnej wypowiedzi i nie stanowią w żaden sposób oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań, aby opublikowane artykuły, były prezentowane w przejrzystej formie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wydawca serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie informacji i treści materiałów zawartych na stronie zeSzczecina.pl.
 5. Wydawca serwisu zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu, bez konieczności podawania dodatkowych wyjaśnień.
 6. Zabronione jest kopiowanie, umieszczanie na innych stronach, czy też wykorzystanie w innej formie materiałów znajdujących się w serwisie, bez wyraźnej zgody właściciela serwisu bądź autora treści.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Wydawca serwisu w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń, jak również za konsekwencje decyzji lub działań, podjętych na podstawie informacji i treści w nich zawartych.
 2. Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy użytkowników.
 3. Administrator Główny jako właściciel i wydawca serwisu dołoży wszelkich starań, aby cały serwis zeSzczecina.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich, czy problemami technicznymi.
 4. Wydawca serwisu zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 roku.